Administrative Staff

Regular Administrative Staff

# Name of the Employee Designation
1 Shri. Harish N. Patil Office Superintendent
2 Shri. Narendra N. Ingale Head Clerk
3 Shri. Santosh B. Naik Sr. Clerk
4 Shri. Somnath N. Dhongde Sr. Clerk
5 Shri. Murlidhar N. Ingale Jr. Clerk
6 Shri Dattaprasad N. Pawar Jr. Clerk
7 Mrs. Bhagyashree P. Kasar Jr. Clerk
8 Mrs. Manisha P. Nirhali Jr. Clerk
9 Mrs. Veena. V. Tamse Jr. Clerk
10 Shri. Manohar D. Margaje Lib. Attendant
11 Shri. Mahadeo S. Prabhu Lib. Attendant
12 Shri. Laxman B. Kolhe Lib. Attendant
13 Shri. Ashok M. Dake Lib. Attendant
14 Shri. Rahul C. Kadhane Lib. Attendant
15 Shri. Tored J. D'Mello Head Peon
16 Shri. Dilip R. Harad Peon
17 Shri. Sunil R. More Peon
18 Smt. Surekha S. Pawar Peon
19 Shri. Bhaiyasaheb D. Shewale Peon

Self- Finance Courses administrative Staff

# Name of the Employee Designation
1 Shri. Sachin M. Karkhele Comp. Lab. Assistant
2 Mrs. Sarika V. Kalsekar Jr. Clerk
3 Ms. Sanchita V. Veer Jr. Clerk
4 Ms. Trushali S. Pawar Jr. Clerk
5 Ms. Dnyanita Gad Jr. Clerk
6 Ms. Umade Dipali Lib. Attendant
7 Mr. Bhupendra Joshi Lib. Attendant
8 Ms. Renuka Ghadge Lib. Attendant
9 Shri. Ananta H. Dhanawade Peon
10 Shri. Vaibhav N .Desale Peon
11 Shri. Ganesh Jadhav Peon
12 Ms. Mayuri M. Chawan Peon
13 Shri. Ajay Dive Peon
14 Shri. Sanjay Taldevkar Liftman
15 Ms. Manju Chindaliya Sweeper
16 Ms. Rameshwari Lahori Sweeper
17 Ms. Rekha Jinwal Sweeper
18 Ms. Suman Bhenval Sweeper
19 Ms. Sapna Silelan Sweeper